Handige informatie


Europese richtlijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De invoering van de Europese richtlijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan gevolgen hebben voor de wijze waarop gegevens van leden worden bewaard en beveiligd.
Op de website www.hulpbijprivacy.nl kunt u een vragenlijst invullen, die u adviseert hoe om te gaan met de nieuwe verordening. Scrol daartoe naar Organisaties, vervolgens naar het blokje: de AVG-regelhulp en klik op ´lees verder´.
Als u alle vragen hebt ingevuld, verschijnt een advies.
Komt u er niet uit, of hebt u nog verdere vragen neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens, of bel met 0900-2001201.

Leidraad Afstoten Museale Objecten

Collectieve verantwoordelijkheid
De museumbranche is collectief verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed dat zij voor en namens de samenleving beheert. Rondom afstoten bestonden in het verleden veel misverstanden. De normen liepen sterk uiteen en sommige collecties groeiden tot onbeheersbare proporties. In 1999 lanceerde het toenmalige Instituut Collectie Nederland (ICN) daarom de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) en droeg die over aan de Museumvereniging.
Hier vindt u de LAMO 2016.

Aansprakelijkheid

Als bestuurder kan het voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld. In veel gevallen is de vereniging of stichting aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Lees in het document ‘Aansprakelijkheid bestuur vereniging en stichting‘ meer over aansprakelijkheid.

Ethische code commissie voor musea

De Ethische Code voor Musea is de basis voor de beroepsethiek van de museale sector in Nederland. De ethische code commissie – voorheen Commissie Museale Gedragslijn – is in 1991 ingesteld door de Nederlandse Museumvereniging, ICOM-Nederland, het Landelijk Contact Museumconsulenten, de Stichting Museumjaarkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea om te adviseren ter zake van of als toetsing aan de Ethische Code. De Code is een vertaling van een geheel vernieuwde ICOM Code for Ethics for Museams (2014). De ethische code is formeel goedgekeurd door de besturen van ICOM-Nederland en de Museumvereniging.

In maart 2017 heeft de NFVM advies gevraagd aan de Ethische Codecommissie inzake kostentoedeling aan een Vriendenstichting voor kosten van opslag van geschonken en/of in bruikleen gegeven collectie.
Kijk hier voor het advies van de Ethische Codecommissie.

Akte van oprichting en de statuten

Vriendenorganisaties komen voor als Verenigingen of Stichtingen. In het algemeen wordt in overleg met het museum voor één van deze twee vormen gekozen. De Federatie kent voor beide organisatievormen modellen voor de akte van oprichting en de statuten. Beide modellen kunt u hieronder downloaden:
Akte van oprichting en statuten van een stichting
Akte van oprichting en statuten van een vereniging

Werven van Vrienden

Ook al hebben vriendenorganisaties veel leden, het zal nodig blijven steeds weer nieuwe vrienden te werven om de vaart erin te houden. In het artikel “Werven van vrienden” ,dat u kunt downloaden, zijn ervaringen die vriendenorganisaties hebben opgedaan bij hun wervingsacties opgetekend. Uiteraard zijn de vriendenorganisaties onderling zo verschillend, dat sommige punten niet voor allen aanbevelenswaardig zijn. Deze handreiking is bedoeld als hulp waarmee vriendenorganisaties kritisch moeten omgaan. Kijk voor meer artikelen over het werven van vrienden bij onze Documenten.

Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij de Belastingdienst aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling. Alle informatie en voorwaarden betreffende de ANBI-status vindt u op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Overige documenten

Hier onder treft u nog twee linkjes naar informatie over hoe je een huishoudelijk reglement opstelt en hoe je eenvoudig een vriendenvereniging opricht.

Model Huishoudelijk reglement
Het oprichten van een Vriendenvereniging