Beleidsplan 2015-2019


Sinds de oprichting in 1982 heeft het bestuur van de NFVM gewerkt met een beleidsplan, dat in 1992 opnieuw geformuleerd is. Na enkele bestuurswisselingen is in 2003 de behoefte ontstaan om het bestaande beleid te herijken. Dit werd versterkt door de wens van het bestuur om de signalen vanuit de achterban van de afgelopen periode gestructureerd vorm te geven in een document dat richting geeft aan de verdere ontwikkeling van de NFVM. Op basis van een verkenning in 2003 is de input vanuit het bestuur en de achterban verwerkt in de uitgave van 2007. Dit beleidsplan is in feite in 2010 verder geactualiseerd en gemoderniseerd.

Sinds jaar en dag is de algemene doelstelling van de NFVM het ondersteunen van de leden. Ook in de komende vier jaar (2015-2019) zal de Federatie doorgaan met het ondersteunen van haar leden. Men kan dan bijvoorbeeld denken aan de volgende zaken:

  • het stimuleren en ondersteunen van museumvriendenwerk in Nederland;
  • bijdragen aan het optimaal functioneren van vriendenorganisaties van musea;
  • bevorderen van deskundigheid van de besturen van vriendenorganisaties;
  • mogelijk maken en stimuleren van onderling contact en samenwerking;
  • bevorderen van de uitbreiding van het aantal vriendenorganisaties in Nederland;
  • belangenbehartiging naar overheden, MV (Museumvereniging) en andere relevante organisaties.

Hieronder wordt kort aangegeven hoe een en ander gerealiseerd zou kunnen worden.

Opschonen ledenbestand

In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het opschonen en up-to-date maken van het ledenbestand. Door secretariële perikelen is het databestand vervuild geraakt. Aangesloten vriendenclubs blijken opgezegd te hebben of bestaan niet meer. Uiteindelijk moet dit leiden tot een actueel en voor elk lid toegankelijk overzicht van vriendenverenigingen die daadwerkelijk actief zijn en aangesloten zijn bij de Federatie. Op die manier kan men elkaar eenvoudig vinden. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het uitwisselen van kennis.

Om de databank zo actueel mogelijk te houden zal eenmaal per jaar de contactadressen per e-mail worden gevraagd hun gegevens te controleren en mutaties door te geven.

Stimuleren onderlinge deskundigheidsbevordering en samenwerking

De NFVM zal haar activiteiten op dit gebied voortzetten en verbeteren. De Federatie zal zich ontwikkelen als faciliterend virtueel contactplatform waar vriendenorganisaties elkaar kunnen opzoeken om ervaringen te delen en samen te werken.

Vriendenverenigingen die recent zijn opgericht en zich aanmelden bij de NFVM kunnen een beroep doen op ondersteuning bij het uitbouwen van hun vereniging. Die ondersteuning zal hoofdzakelijk bestaan uit het bieden van kennis of het bemiddelen bij het verkrijgen van kennis. Het gaat hier niet om materiële ondersteuning.

Belangenbehartiging NFVM

Waar nodig zal de belangenbehartiging vanuit de NFVM voor haar leden worden gecontinueerd. Namens de vriendenorganisaties zal contact worden onderhouden met nationale museuminstanties zoals de MV (museumvereniging), het LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten) en het ICOM (International Council of Museums). Ontwikkelingen op internationaal niveau zal de NFVM de komende vier jaar ‘low profile’ volgen en hierbij met name fungeren als ‘wakend oog’ en centraal aanspreekpunt.

Gerard Evers Onderscheiding: De Gerard Everspenning is in het leven geroepen om eenmaal in de twee jaar een lid van een vriendenvereniging, dat zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt, in de schijnwerpers te zetten. De NFVM is voornemens dit tweejaarlijks te blijven doen.

Internetsite: De NFVM is een samenwerkingsverband aangegaan met de hogeschool Windesheim om haar website weer op orde te brengen. Ook hier is sprake van achterstallig onderhoud. Een groep studenten van de opleiding communicatie zal de website herinrichten en daarna ook onderhouden.

Bijeenkomsten: Sinds jaar en dag organiseert de NFVM tweemaal per jaar een bijeenkomst voor haar leden. De zogenoemde voorjaars- en najaarsvergadering. Met ingang van 2016 zal worden overgegaan tot eenmaal per jaar, een zogenoemde jaarvergadering. Er wordt ook bezien of daarnaast behoefte bestaat aan meerdere netwerkbijeenkomsten per regio, waar leden kennis en ervaring kunnen delen onder het genot van een hapje en een drankje

Bestaansrecht:In de ledenvergadering van 3 oktober 2015 heeft het bestuur de vraag gesteld of de NFVM nog bestaansrecht heeft. De aanwezige leden hebben daar positief op gereageerd met de aantekening dat er ingezet moet worden op meer onderlinge contacten en uitwisseling van kennis en informatie.

Arnhem, oktober 2015