Vriendenbezoekdagen 2019


Waarom Vriendenbezoekdagen?

De Museumvrienden kampen de laatste jaren met een teruglopend vriendenaantal, waardoor actie
gewenst is om die trend minimaal te stoppen, maar liever nog te keren.
Daartoe is in de NFVM-vergadering voorjaar 2018 het idee geopperd om acties te ondernemen om
museumvrienden te binden en te boeien. De Vriendenbezoekdagen zijn een actie in dat kader.

Wat willen we ermee bereiken?

Voor de “eigen” vrienden/leden wordt een bezoek aan een ander museum georganiseerd, waarbij naast het museumbezoek zelf ook begeleiding en toelichting door de ontvangende vrienden wordt verzorgd. Op die manier biedt zo’n museumbezoek meer dan een gewoon bezoek. Dat moet het voor
vrienden aantrekkelijk maken om vriend te blijven en voor derden een trigger zijn om museumvriend te worden. Met de uitwisseling dragen we ook bij aan de inkomsten van de ontvangende musea. De bezoekende vrienden betalen immers gewoon de entree. Een extra bezoekersimpuls voor de deelnemende musea dus. Voor de Federatie kunnen de Vriendenbezoekdagen als Federatie-activiteit helpen om nieuwe Federatieleden te werven.

Hoe zit het met de kosten?

De bezoekende vrienden komen op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar het ontvangende museum waarvoor de entree wordt betaald. Eventueel gezamenlijk vervoer kan in de eigen vriendenkring als mogelijkheid worden geopperd en geregeld.

Wie kunnen meedoen?

De bezoekdagen worden georganiseerd door en voor de (achterbannen van de) leden van de NFVM.

Wanneer doen we die Vriendenbezoekdagen?

We gaan vooralsnog uit van een uitwisseling verspreid over in principe alle maanden. De deelnemende Vrienden bepalen zelf op welke dag en vanaf welk tijdstip zij Vrienden kunnen/willen ontvangen. Ook bepalen zij wat het maximale aantal bezoekers per bezoekdag is.

Coördinatie

Namens het NFVM-bestuur is Jan Seij de coördinator van deze Vriendenbezoekdagen. NFVM-leden kunnen zich bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan deze Vriendenbezoekdagen.

Agenda

Kijk hier voor de actuele planning van de Vriendenbezoekdagen of ga direct naar onze volledige agenda.