Gerard Evers Onderscheiding

Wie wordt de vrijwilliger(ster) van 2022?

Wie gaat de 15e Gerard Evers Onderscheiding krijgen?
Is er in uw Vrienden/vrijwilligerskring ook zo’n parel, kanjer, vrijwilliger waardoor het werk zo soepel verloopt, die de organisatie draagt, die er structuur aangeeft of die een bijzondere bijdrage levert voor het functioneren van de vrienden? Laat uw waardering blijken door hem of haar voor te dragen voor de GEO. En wie weet, is uw voordracht de volgende prijswinnaar!

 

Frans Jacobs (Vrienden van Museum Helmond) wint 14e Gerard Evers Onderscheiding

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea in Museum Helmond, is op 24 augustus 2020 de Gerard Evers Onderscheiding uitgereikt aan Frans Jacobs van de Vrienden van Museum Helmond.

Van de vier genomineerden vond de jury van de GEO, bestaande uit Pim Witteveen, Agnes Vugts en Dick de Cloe, dat naast al het werk voor de reis- en activiteitencommissie Frans’ zijn organisatorische en inspirerende werk essentieel zijn voor de vriendenvereniging. De vereniging is daardoor een cultureel en museaal platform voor de stad en de regio, en de 450 leden zijn ambassadeurs voor het museum.

Vriendenonderscheiding vrijwilligerswerk

Gerard Evers was de oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. Om het vrijwilligerswerk te stimuleren besloot hij, in navolging van Engeland en de V.S., een Vriendenonderscheiding te realiseren. De prijs werd in 1990 door hem ingesteld. Helaas heeft Gerard Evers de eerste uitreiking niet meer meegemaakt. Hij overleed op 46 jarige leeftijd in 1991.

De Gerard Evers Onderscheiding wordt in principe iedere twee jaar uitgereikt.

Kandidaten worden door een onafhankelijke deskundige jury beoordeeld op de criteria zoals vermeld in het Reglement Gerard Evers Onderscheiding.

Bekijk hier het Reglement + Procedure Gerard Evers Onderscheiding

1. Algemeen
1.1 De onderscheiding is ingesteld ter erkenning en stimulering van een persoon, die voor de oprichting, het functioneren of het bestaan van de “Vriendenkringen van Musea” in algemene of specifieke zin een belangrijke bijdrage levert of heeft geleverd.
1.2 De onderscheiding is vernoemd naar de initiatiefnemer tot de instelling ervan en kan worden aangehaald als de Gerard Evers Onderscheiding.
1.3 De onderscheiding wordt eens per twee jaar toegekend door het bestuur van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea.
1.4 Alle vriendenkringen van musea in Nederland kunnen een kandidaat voordragen, ongeacht het feit of zij nu wel of niet bij de NFVM zijn aangesloten. Ook particulieren kunnen – op eigen initiatief – een voordracht indienen.
1.5 Een jury van drie externe juryleden beoordeelt de genomineerde inzendingen en honoreert één kandidaat.
1.6 De onderscheiding wordt uitgereikt op de jaarvergadering van de NFVM.

2. Procedure
2.1 In het najaar voorafgaand aan het jaar waarin de uitreiking plaatsvindt, nodigt het bestuur de vriendenkringen van musea in Nederland uit om kandidaten voor de onderscheiding voor te dragen.
2.2 Binnen het bestuur van de federatie behoort de Gerard Evers Onderscheiding tot het aandachtsgebied van een bestuurslid + de secretaris.
2.3 De vriendenkringen van musea kunnen tot 1 januari in het jaar van de onderscheiding, namen van kandidaten inzenden.
2.4 Voor de inzending dient gebruik te worden gemaakt van een standaard inzendingsformulier.
2.5 Naar aanleiding van de ingezonden formulieren maken twee bestuursleden + secretaris een eerste selectie van tien namen. Zij gaan, indien nodig, op zoek naar aanvullende informatie.
2.6 Uiterlijk 1 februari overhandigen bestuursleden + secretaris een tweede, definitieve selectie van vijf namen aan de jury.
2.7 De jurering van de tweede selectie wordt gedaan door een jury bestaande uit drie externe deskundigen.
2.8 Een van de drie externe juryleden fungeert tevens als voorzitter van de jury en deze persoon zal ook de onderscheiding op de jaarvergadering uitreiken.
2.9 De onderscheiding wordt toegekend op basis van toetsingscriteria zoals die in 4 zijn verwoord.

3. Overige bijzonderheden
3.1 De jury kan ook zelf bepalen dat in enig jaar geen geschikte kandidaat te vinden is.
3.2 Als er in het daarvoor in aanmerking komende jaar geen onderscheiding wordt toegekend zal het bestuur hierover verantwoording afleggen.
3.3 De genomineerden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
3.4 Aan het bestuur van de vriendenorganisatie die de winnende kandidaat heeft voorgedragen, wordt de uitslag in vertrouwen meegedeeld. Dit moet er toe leiden dat de winnende kandidaat in ieder geval aanwezig is.

4. Toetsingscriteria
De belangrijkste criteria waarop kandidaten voor de Gerard Evers Onderscheiding worden getoetst zijn:
4.1 Vrijwilligerswerk
De kandidaat moet zich meer dan gemiddeld verdienstelijk hebben gemaakt met vrijwilligerswerk voor een vriendenkring van een museum.
De kandidaat heeft voor zijn/haar werk en inzet geen geldelijke vergoeding ontvangen: de volledige prestatie is als vrijwilligerswerk gedaan (onkostenvergoedingen worden buiten beschouwing gelaten).
4.2 Voorbeeldfunctie/Stimulerende werking
Door de bijzondere inzet is een voorbeeldwerking en stimulering uitgegaan naar andere vrijwilligers, zowel binnen als buiten de eigen vriendenkring.
4.3 Maatschappelijke relevantie
Zijn/haar inzet heeft/had een duidelijk doel en een maatschappelijke relevantie.
4.4 Resultaat
Het resultaat/De resultaten is/zijn duidelijk aantoonbaar en heeft/hebben tot meetbaar voordeel voor de vriendenkring geleid.
4.5 Samenwerking met museum
Blijkend bijvoorbeeld uit medeondertekening door de directie van het museum van de voorgedragen kandidaat.

Naast deze factoren wordt in de selectie ook gelet op:
De mate waarin de inzet bijdraagt aan de continuïteit van de vriendenkring:
De mate waarin de prestatie existentieel is voor de vriendenkring en/of het museum.

De Gerard Evers Onderscheiding bestaat uit een bronzen penning ontworpen door Pépé Grégoire.