Beleidsplan 2019 - 2023

Inleiding

Sinds jaar en dag is de algemene doelstelling van de NFVM het ondersteunen van de leden. Om voor alle leden een toegevoegde waarde te kunnen (blijven) leveren, is de focus van de Federatie gericht op een gemene deler onder de leden. Die is gevonden in die aandachtsvelden, die aansluiten op die van alle leden en die aan de eigen invulling door de leden een extra dimensie kunnen geven. En dat zijn vooral financiële- en activiteitensteun aan de musea en het organiseren van lezingen en excursies. De Federatie is daarnaast ook het platform, waar de leden voor hun organisatie- en bestuursvraagstukken terecht moeten kunnen.

Dat alles leidt ertoe, dat de aandachtvelden van de Federatie in drie hoofdgroepen zijn ondergebracht:

1. Belangenbehartiging
2. Facilitering
3. Kennis- en ervaringsuitwisseling

 

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is geen doel op zich. De belangenbehartiging door de Federatie is gericht op zowel het belang van museumondersteuning als de belangen van de Museumvriendenorganisaties en kenmerkt zich door:

De focus op de rol van museumondersteuning.
De museumvriendenorganisaties zijn geen doel op zich, de federatie evenmin. Belangenbehartiging is primair gericht op museumondersteuning en secundair op de organisaties die daarmee bezig zijn.

De gezamenlijke ledenvertegenwoordiging.
De (federatie)leden zijn de eerst aangewezenen om op lokaal en regionaal niveau hun eigen belangen te behartigen. Waar de leden gezamenlijke belangen hebben, is een rol voor de Federatie weggelegd. Dat geldt ook voor de belangen zelf. Leden met eigen, specifieke belangen hebben de achtergrondkennis om dat belang te behartigen. De federatie richt zich op de belangen die voor álle leden aan de orde zijn.

De gerichtheid op beïnvloeders van de randvoorwaarden voor de leden.
Het doel van belangenbehartiging is het realiseren van optimale omstandigheden om de doelstellingen van de museumvriendenorganisaties te kunnen realiseren. Op lokaal en regionaal niveau richten de leden zich op de lokale en regionale beïnvloeders, de Federatie op de nationale en – indien aantoonbaar relevant – internationale.

De gerichtheid op continuïteit en duurzaamheid van de museumondersteuning.
Belangenbehartiging is een activiteit die vraagt om een zowel interne als externe vertrouwensband en vergt daarom tijd om goed te kunnen functioneren. De basis van die vertrouwensband is de continuïteit en duurzaamheid van de museumondersteuning;

Op gezamenlijk vastgestelde behartigingsonderwerpen als basis.
Om de binding met de leden stevig te verankeren is de belangbehartiging zoveel mogelijk gericht op die onderwerpen en aandachtsvelden, die door de leden als belangrijk voor de museumondersteuning worden aangeduid, zo nodig ook voorzien van een prioriteit.

Namens de leden zal contact worden onderhouden met nationale museuminstanties zoals de MV (museumvereniging), het LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten) en het ICOM (International Council of Museums). Ontwikkelingen op internationaal niveau zal de NFVM de komende vier jaar 'low profile' volgen en hierbij met name fungeren als 'wakend oog' en centraal aanspreekpunt.

Facilitering

De Federatie helpt de leden om zo effectief en efficiënt mogelijk te functioneren.

Daartoe worden door de Federatie activiteiten ontwikkeld op het beschikbaar stellen van:

Voorbeelduitwerkingen.
De Federatie stelt voorbeelduitwerkingen op voor de (her)inrichting van een museumvriendenvereniging of –stichting, zoals bijvoorbeeld voorbeeldstatuten, voorbeeld huishoudelijk reglement en ledenadministratie en/of aanpassingen n.a.v. (gewijzigde) wetgeving.

Stappenplannen.
De Federatie stelt stappenplannen op voor die onderwerpen, die door de leden als voor hen uitvoeringsondersteunend worden aangegeven zoals bijvoorbeeld een stappenplan voor de werving van nieuwe leden.

Belangenbehartigingsondersteuning.
De Federatie ondersteunt op verzoek de leden bij hun belangenbehartiging indien zij bijvoorbeeld ervaring tekortkomen en/of de behartiging ingewikkeld is of landelijke raakvlakken heeft.

Kennis- en ervaringsuitwisseling

Niet elke museumvriendenorganisatie beschikt over alle voor de eigen organisatie benodigde (actuele) kennis en ervaring. Daarom is hier een voorname rol weggelegd voor de Federatie bij:

• Het vergaren van de voor de leden relevante kennis en de veranderingen daarin.
• Het vergaren van de bij de leden aanwezige kennis en ervaring.
• De inrichting en exploitatie van een databank waar leden kennis aanleveren en betrekken.
• Het organiseren van bijeenkomsten t.b.v. kennis- en ervaringsuitwisseling.

Actie is noodzaak

De museumvriendenorganisaties zijn zeer divers. Zowel t.a.v. de juridische organisatie als naar doelstellingen en activiteiten. Was in het verleden het stichten van een museum een hoofddoel, nu varieert het tot de aanschaf en in bruikleen geven van kunst aan het museum tot het financieel en immaterieel steunen van het museum.

Ook het ledenbestand is nogal afwijkend. Heeft de ene vereniging slechts persoonsleden, andere omringen zich met bedrijfsvrienden en begunstigers. De achterbannen van de diverse museumvriendenorganisaties zijn daardoor ook van zeer uiteenlopende signatuur.

Dat alles neemt dan weer niet weg, dat de leden van deze organisaties over het algemeen het museum een goed hart toedragen en in meer of mindere mate betrokken zijn bij het wel en wee van het museum. Een betrokkenheid, die zich veelal passief en voor een enkeling actief manifesteert, maar daarin verschillen de museumvriendenorganisaties niet van andere verenigingen en stichtingen.

Feit lijkt wel, dat de betrokkenheid aan het afnemen is door de vergrijzing en het manco bij de jongeren om de ontstane lacunes op te vullen.

Daardoor staan de museumvriendenorganisaties voor een grote uitdaging om de komende jaren voldoende "body" te genereren en te behouden.

De Federatie zal de leden daarin actief ondersteunen.

De activiteiten voor de komende jaren

Niet alleen bij de leden is de noodzaak aanwezig om actief nieuwe leden te werven en bestaande leden te behouden. Ook voor de Federatie geldt, dat een terugloop van het aantal leden moet worden gekeerd.

Onder het motto “Binden en Boeien” worden daarom de komende jaren de volgende activiteiten ontplooid en/of uitgebouwd:

1. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt georganiseerd bij één van de leden, waarbij steeds een ander deel van het land aan de beurt komt. Aan de Algemene Ledenvergadering wordt standaard een lezing én bezoek aan het museum van de ontvangende Vriendenvereniging of –stichting gekoppeld;

2. Naast de Algemene Ledenvergadering wordt landelijk een themabijeenkomst georganiseerd over een door de leden aangedragen onderwerp ter uitdieping en kennisverbreding.

3. Regionaal worden bestuursbijeenkomsten georganiseerd ter uitwisseling van kennis en ervaring.

4. Landelijk worden Vriendenbezoekdagen georganiseerd, waarbij de leden/begunstigers van de Federatieleden op bezoek kunnen gaan bij het museum van één van de leden.

5. De leden zullen actief worden geïnformeerd via een periodieke nieuwsbrief over ontwikkelingen, acties en bijzonderheden die voor hen van belang kunnen zijn.

6. De website krijgt een uitsluitend voor leden bestemd deel kennis- en informatieuitwisseling en ledeninformatie.

Beloningsbeleid

De Federatie kent een vergoedingsregeling voor gemaakte onkosten ten behoeve van de Federatie door (bestuurs)leden. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

Gerard Evers Onderscheiding

De Gerard Everspenning is in het leven geroepen om eenmaal in de twee jaar een lid van een vriendenvereniging, dat zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt, in de schijnwerpers te zetten. De NFVM is voornemens dit tweejaarlijks te blijven doen.

Arnhem, december 2018