Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea

Welke persoonsgegevens beheert de Vereniging?

De Vereniging houdt een ledenadministratie waarin alleen die gegevens van de leden zijn opgenomen, die voor het functioneren van de Vereniging van belang zijn zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Dat kunnen naast de gegevens van de vriendenverenigingen of -stichtingen ook gegevens van bestuursleden van die museumverenigingen of -stichtingen zijn.

De vereniging kent daarnaast gegevensverzamelingen voor verenigingsactiviteiten of -projecten waarin persoonsgegevens van de leden zijn opgenomen.

De in de ledenadministratie opgenomen gegevens worden uitsluitend aangeleverd door de leden zelf bij het aangaan van het lidmaatschap, hetzij mondeling aan een bestuurslid, hetzij schriftelijk, hetzij via de aanmelding op de website.

Hoe is het beheer geregeld?

De gegevensverzamelingen bestaan uit een zogenaamd Excel-bestand. De persoonsgegevens worden handmatig ingevoerd, gewijzigd en verwijderd.

Alle digitale verenigingsdocumenten, dus ook de ledenadministratie, zijn opgeslagen in een beveiligde cloud.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De persoonsgegevens van de leden van de vereniging worden gebruikt om de leden persoonlijk te benaderen t.b.v. contributie-inning en verenigingsactiviteiten.

De gegevens worden niet aan anderen ter inzage of ten gebruik aangeboden.

Gegevensbescherming

De opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend bereikbaar voor daartoe bevoegde verenigingsfunctionarissen zoals bestuursleden en uitvoerder financiële administratie.

Bij gebruik van de persoonsgegevens geschiedt dit per geprinte sticker of per e-mail, waarbij de verzending per e-mail in een BCC-modus wordt uitgevoerd.

Bevoegden

Voor het bewerken van de gegevens, zoals opname, wijziging of uitschrijven uit de Vereniging zijn uitsluitend bevoegd de daartoe aangewezen bestuursleden en uitvoerder van het secretariaat.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van de leden worden uiterlijk na 1 jaar na uitschrijving uit de gegevensverzameling verwijderd.

Rechten van leden

Leden hebben het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens uit de ledenadministratie van de Vereniging. Zij kunnen hiertoe schriftelijk of mondeling bij het bestuur een verzoek indienen.

Het bestuur zal daartoe binnen 1 maand aan het verzoek voldoen.