Ethische Code voor Musea

De Ethische Codecommissie voor Musea adviseert over de inhoud en toepassing van de Ethische Code voor Musea. De leden van deze commissie worden benoemd door de Museumvereniging, Stichting Museumregister Nederland, ICOM-Nederland, Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, Stichting Museumkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. De werkwijze van de Ethische Codecommissie is vastgelegd in een reglement.

Op www.ethischecodevoormusea.nl vind je gemakkelijk alle informatie over de Ethische Code voor Musea, de samenstelling van de Ethische Codecommissie, het reglement, uitleg hoe een advies aan te vragen en een overzicht van reeds uitgebrachte adviezen. De leden van de NFVM dienen een advies van de ethische codecommissie aan te vragen via het bestuur van de NFVM.

Op www.museumvereniging.nl is alle informatie te vinden over de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO).