Beleidsplan 2022 - 2026

Inleiding

Als gevolg van de coronapandemie is ook voor de NFVM 2020 en het grootste deel van 2021een jaar van zeer summiere verenigingsactiviteiten geweest.

De algemene doelstelling van de NFVM is het ondersteunen van de leden. Om voor alle leden een toegevoegde waarde te kunnen (blijven) leveren, is de focus van de Federatie gericht op een gemene deler onder de leden. Die is gevonden in die aandachtsvelden, die aansluiten op die van alle leden en die aan de eigen invulling door de leden een extra dimensie kunnen geven. En dat zijn vooral financiële- en activiteitensteun aan de musea en het organiseren van lezingen en excursies.

De Federatie is daarnaast ook het platform, waar de leden voor hun organisatie- en bestuursvraagstukken terecht moeten kunnen.

Dat alles leidt ertoe, dat de aandachtsvelden van de Federatie in drie hoofdgroepen zijn ondergebracht:

1. Belangenbehartiging
2. Facilitering
3. Kennis- en ervaringsuitwisseling

 

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging door de Federatie is gericht op zowel het belang van museumondersteuning als de belangen van de Museumvriendenorganisaties.

De NFVM zal contact onderhouden met nationale museuminstanties. Ontwikkelingen op internationaal niveau zal de NFVM de komende vier jaar 'low profile' volgen en hierbij met name fungeren als 'wakend oog' en centraal aanspreekpunt.

Facilitering

De Federatie helpt de leden om zo effectief en efficiënt mogelijk te functioneren.
Daartoe zijn door de Federatie activiteiten ontwikkeld op het beschikbaar stellen van (voorbeeld)uitwerkingen van bijvoorbeeld een huishoudelijk reglement en
stappenplannen voor o.a. de werving van nieuwe leden en donaties en giften.
Daarnaast ondersteunt de Federatie op verzoek de leden bij hun belangenbehartiging indien zij bijvoorbeeld ervaring tekortkomen en/of de behartiging ingewikkeld is of landelijke raakvlakken heeft.

Kennis- en ervaringsuitwisseling

Niet elke museumvriendenorganisatie beschikt over alle voor de eigen organisatie benodigde (actuele) kennis en ervaring. Daarom is hier een voorname rol weggelegd voor de Federatie bij:

• Het vergaren van de voor de leden relevante kennis en de veranderingen daarin

• Het vergaren van de bij de leden aanwezige kennis en ervaring

• De inrichting en exploitatie van een databank waar leden kennis aanleveren en betrekken.

• Het organiseren van bijeenkomsten t.b.v. kennis- en ervaringsuitwisseling.
De inzet van de NFVM is om deze activiteiten de komende jaren te concretiseren.

Actie is noodzaak

De museumvriendenorganisaties zijn zeer divers. Zowel t.a.v. de juridische organisatie als naar doelstellingen en activiteiten. Was in het verleden het stichten van een museum een hoofddoel, nu varieert het tot de aanschaf en in bruikleen geven van kunst aan het museum tot het financieel en immaterieel steunen van het museum.

Ook het ledenbestand is nogal afwijkend. Heeft de ene vereniging slechts natuurlijke personen als leden, andere omringen zich met bedrijfsvrienden en begunstigers. De achterbannen van de diverse museumvriendenorganisaties zijn daardoor ook van zeer uiteenlopende signatuur.

Dat alles neemt dan weer niet weg, dat de leden van deze organisaties over het algemeen het museum een goed hart toedragen en in meer of mindere mate betrokken zijn bij het wel en wee van het museum. Een betrokkenheid, die zich veelal passief en voor een enkeling actief manifesteert, maar daarin verschillen de museumvriendenorganisaties niet van andere verenigingen en stichtingen.

Feit lijkt wel, dat de betrokkenheid aan het afnemen is door de vergrijzing en het manco bij de jongeren om de ontstane lacunes op te vullen.
Daardoor staan de museumvriendenorganisaties voor een grote uitdaging om de komende jaren voldoende "body" te genereren en te behouden.

De Federatie zal de leden daarin actief ondersteunen.

De activiteiten voor de komende jaren

Niet alleen bij de leden is de noodzaak aanwezig om actief nieuwe leden te werven en bestaande leden te behouden. Ook voor de Federatie geldt, dat een terugloop van het aantal leden moet worden gekeerd.
Onder het motto “Binden en Boeien” worden daarom de komende jaren de volgende activiteiten ontplooid en/of uitgebouwd:

1. Aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt standaard een lezing én bezoek
aan het museum van de ontvangende Vriendenvereniging of –stichting gekoppeld;

2. Naast de Algemene Ledenvergadering wordt landelijk een themabijeenkomst georganiseerd
over een door de leden aangedragen onderwerp ter uitdieping en kennisverbreding.

3. Regionaal en functioneel kunnen bestuurs-bijeenkomsten worden geïnitieerd ter uitwisseling
van kennis en ervaring. Bij functioneel kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een overleg tussen de
vriendenorganisatiesvan grote musea of van themamusea

4. Landelijk worden Vriendenbezoekdagen georganiseerd, waarbij de leden/begunstigers
van de Federatieleden op bezoek kunnen gaan bij het museum van één van de leden.

5. De leden zullen actief worden geïnformeerd via een periodieke nieuwsbrief
over ontwikkelingen, acties en bijzonderheden die voor hen van belang kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De Federatie kent een vergoedingsregeling voor gemaakte onkosten ten behoeve van de Federatie door (bestuurs)leden. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

Gerard Evers Onderscheiding

De Gerard Everspenning is in het leven geroepen om eenmaal in de twee jaar een lid van een vriendenvereniging, dat zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt, in de schijnwerpers te zetten. De NFVM is voornemens dit tweejaarlijks te blijven doen.

Arnhem, juli 2021