De Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM) is een levendige vereniging voor museumvriendenstichtingen en -verenigingen alsmede musea zonder een zelfstandige vriendenorganisatie. De Federatie telt momenteel 111 leden. De bestuursleden van de NFVM zijn onbezoldigd en worden ondersteund door een medewerker secretariaat. Het secretariaat werkt nauw samen met het bestuur.

Per 1 januari 2024 ontstaat bij de NFVM de vacature voor de medewerker secretariaat.

Het NFVM-secretariaat is de administratieve spil, het e-mailcentrum en postadres van de vereniging en draagt zorg voor het:

1. Voorbereiden, notuleren en de verslaglegging van de:
• bestuursvergaderingen (4 per jaar)
• ledenvergaderingen (2 per jaar)

2. Het (mede) organiseren van de ledenvergaderingen

3. Bijhouden van de:
• ledenadministratie
• financiële administratie in samenwerking met de penningmeester
• mailingadressen

4. Maken en verzenden van de contributiefacturen (1 x per jaar) en de betalingsherinneringen

5. Beheer van het e-mailadres secretariaat@nfvm.nl

6. Verwerken en verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie.

7. Administratieve ondersteuning van bestuur en uitvoering van verenigingsactiviteiten

8. Archiveren van de stukken van de federatie

De tijdbesteding is gemiddeld 5 uren per week. De onbelaste vrijwilligersvergoeding is van toepassing. Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd.

De medewerker secretariaat werkt, behoudens tijdens vergaderingen, thuis.

Wat verwachten wij?
Bij de NFVM wordt van de secretariaatsmedewerker verwacht:

  1. Zowel binnen de NFVM als in relatie met derden in het belang van de NFVM te handelen;
  2. Binnen en buiten de NFVM integer, met respect naar anderen en coöperatief te functioneren;
  3. Bestuursleden tijdig en volledig te informeren over datgene, wat zij in hun functie behoren te weten;
  4. Voldoende kennis en ervaring te bezitten voor de uitvoering van alle secretariële taken met de daarvoor in gebruik zijnde systemen, hulpmiddelen, Officeprogramma’s, WordPress en Mailchimp;
  5. Voldoende vaardigheden te bezitten om zowel met professionele als vrijwilligersorganisaties te kunnen functioneren;
  6. Bereid te zijn om hand- en spandiensten te verrichten bij ledenbijeenkomsten.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter:
Dhr. J. van Zomeren: voorzitter@nfvm.nl

Sollicitaties te richten aan de secretaris:
mevr. M. Pols: secretaris@nfvm.nl