Algemene Ledenvergadering NFVM 2021

Impressie van de Algemene Ledenvergadering 2021

Op 30 augustus 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Dankzij de uitnodiging van de Vrienden van het Westfries Museum in Hoorn, verbleven we deze dag op twee prachtige locaties, namelijk de Oosterkerk en het Westfries Museum zelf.
Het bestuur van de NFVM bedankt de Stichting Vrienden van het Westfries Museum voor hun hartelijke en goed georganiseerde ontvangst.

De opkomst was goed, 25 vriendenverenigingen werden vertegenwoordigd door 51  personen.

Welkom

De ontvangst vond plaats in de Oosterkerk. We werden welkom geheten door de voorzitter van Stichting Vrienden van het Westfries Museum, Henk Tameling.

Hij spreekt over de waarde van zijn Vriendenorganisatie voor museum en stad. De vereniging werkt nauw samen met het museum, en biedt echt een verdiepingsslag voor de leden. De stichting is een cultureel centrum, die een diepere culturele waarde toevoegt aan het museum. Dit doen zij op vier manieren:

1. Fondsenwerving
Door middel van goede contacten met donateurs en de directeur van het museum heeft de stichting de afgelopen zeven jaar meer dan een ton kunnen doneren aan het museum.

2. Kennisvermeerdering
De stichting organiseert lezingen die iets aan de tentoonstelling toevoegen. Daardoor halen ze ook een ander publiek in huis. De lezingen bieden verbreding in thematiek en context. Zo nodigen zij bijvoorbeeld jonge wetenschappers uit om iets over hun scriptie te vertellen, en is er een leesclub waar moderne historische romans worden besproken.

3. Communicatie
De stichting stuurt 3x per jaar een geprinte nieuwsbrief, en heeft daarnaast een digitale nieuwsbrief. De donateurs stellen ook het gedrukte exemplaar erg op prijs. Tijdens de coronaperiode zijn er verschillende online bijeenkomsten gehouden.

4. Verenigingsactiviteiten
De stichting biedt haar vrienden de primeur na het openen van tentoonstellingen. Donateurs en niet-donateurs (tegen betaling) mogen na opening komen kijken, waarbij er aandacht is voor de bijzondere werken van de tentoonstelling.

Door dit soort activiteiten is de stichting als een volksacademie. Zij bieden graag verbredende activiteiten om andere aspecten van een tentoonstelling te belichten en zo ook weer in contact te komen met nieuwe doelgroepen. Doelstelling is om mensen in aanraking te brengen met een uniek stukje cultureel erfgoed, en daarbij ook de belangstelling te wekken van mensen die normaal gesproken niet naar een museum gaan. Daarbij wordt de link gelegd naar de moderne tijd. De stichting beschikt over een enthousiast bestuur en heeft nauwe contacten met de al even enthousiaste directeur van het museum. Deze combinatie van vrijwilligers en professionals leidt in het geval van het Westfries Museum tot 1+1 = 3!

Na deze inspirerende introductie opende voorzitter Jan van Zomeren de Algemene Ledenvergadering. Daarin werd stilgestaan bij de afgelopen, lastige coronaperiode en de gevolgen ervan voor de wereld van musea en museumvrienden. Inmiddels zijn er inmiddels meer versoepelingen mogelijk en konden wij elkaar op deze mooie dag gelukkig weer fysiek ontmoeten.
De financiele stukken worden besproken en er komt een nieuwe samenstelling van de kascommissie.
Tijdens de bestuurlijke zaken krijgt Marianne Bakker de gelegenheid zich kort voor te stellen aan de aanwezigen. Hierna stemt de ALV in met haar benoeming als bestuurslid van de NFVM, en is het bestuur weer voltallig.

Vervolgens is er een uitgebreide bijdrage over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), verzorgd door Jan Seij. Hij gaat in op de gevolgen van deze wet, en de uitwerking ervan. Hoewel het bestuur van mening is dat de wet niet bijdraagt aan het behalen van het beoogde doel, is het wel een aanleiding om ervoor te zorgen dat een stichting of vereniging de zaken goed op orde heeft. Hiervoor geeft het bestuur een aantal handreikingen en uitgewerkte documenten. Een uitgebreid verslag van deze bijdrage en de presentatie zijn te vinden op de website.

Na deze presentatie is het tijd voor het kort stellen van vragen of het geven van opmerkingen, gevlgd door de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering, met de oproep aan verenigingen om zich op te geven als zij een volgende Algemene Ledenvergadering graag willen verwelkomen in hun museum.

Het woord is vervolgens aan de directeur van het Westfries Museum, Ad Geerdink, die uitgebreid verteld over de nieuwe plannen voor het museum en de verbouwing die eraan komt.

Hij is verheugd om ons te verwelkomen in het mooie Hoorn, en dan nog wel in het jubileumjaar van de stichting Vrienden. Dit is niet alleen een feestelijk, maar ook een bijzonder moment. Het museum staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Het kan daarom zomaar eens de laatste keer zijn dat de aanwezigen het museum nog in de huidige opzet bezoeken.

Als de gemeenteraad groen licht geeft, staat een uitgebreide ingreep en verbouwing te wachten. Dit is deels geboren uit noodzaak, omdat het huidige pand te klein is geworden, te maken heeft met ernstige verzakkingen, en ook niet goed toegankelijk is bezoekers met een beperking. Gelukkig komt het naastgelegen pand vrij, en dat biedt de mogelijkheid tot grondige verandering. Het museum grijpt dit moment aan als kans om ook de hele museale presentatie te vernieuwen.

Daarbij spelen lastige discussies. Gaat een vernieuwing niet ten koste van de - soms al decennia- of eeuwenoude - ziel van een museum? Een ziel die vaak door de jaren heen is gevormd, in het geval van het Westfries Museum al 140 jaar. De directeur ziet zich als rentmeester van deze ziel en heeft zich ten doel gesteld het waarborgen van deze ziel als vertrekpunt te nemen bij de ingrijpende veranderingen die eraan zitten te komen.

Het Westfries museum is al sinds de oprichting in 1881 een cultuurhistorisch museum. Doel is om een beeld te geven van de cultuurhistorie van de regio. Vandaar ook het Westfries Museum, en niet bijvoorbeeld het Hoorns Museum. Aanvankelijk was het museum encyclopedisch van opzet, maar dat is begin deze eeuw losgelaten. Een museum moet kiezen waar het van is, want als je niets kiest ben je ook niet echt ergens van. Daarom is gekozen voor de focus op lokale en regionale geschiedenis, en dan met name de bloeiende periode van de 16e en 17e eeuw. Westfriesland was een grote speler op het wereldtoneel, dankzij de bloeiende handelsexpansie. Dit is ook in de stad terug te zien, bijvoorbeeld aan het standbeeld van Coen in Hoorn. Er is nog geen museum in Nederland dat specifiek deze bloeitijd als focuspunt heeft, en ook de huisvesting in het historische panden uit de 17e en 18e eeuw leent zich hiervoor. Een groot deel van de collectie sluit erbij aan. Vertrekpunt is de lokale, regionale geschiedenis, als voorbeeld voor nationale en internationale ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan Kaap Hoorn in Afrika. Er zijn hele mooie verbanden te leggen naar de internationale geschiedenis, vanuit een beschouwende rol.

Tegelijkertijd wordt de link gelegd naar de moderne tijd, en hedendaagse discussies. Hoe gaan we om met dit verleden? We voelen enerzijds trots, maar worden ons anderzijds steeds bewuster van de zwarte randen van onze geschiedenis. Aan de hand van hedendaagse kunst en design wordt hierop ingespeeld en komen actuele discussies en thema’s aan de orde. Met deze plannen hoopt de directeur het museum toekomstbestendig te maken, en de ziel van het museum een toekomst te geven. En daarbij uiteraard een bijdrage te leveren aan de stad. De steun en donaties van de vrienden zijn hierbij broodnodig.

Dit is een mooi bruggetje om het eerste deel van de dag af te sluiten, en over te gaan naar de gezellige en goed verzorgde lunch in de Oosterkerk. Aan verschillende ronde tafels kunnen de aanwezigen genieten van een kopje soep, broodjes en wat te drinken.

Hierna volgt een korte wandeling door het gezellige en zonnige Hoorn naar het Westfries Museum. Daar aangekomen, worden wij welkom geheten door een aantal vrijwilligers.
De aanwezigen kunnen zich verdelen in verschillende groepen die zullen worden rondgeleid door het museum, het centrum van de stad, of het havengebied.

Aan het eind van de middag hebben we nog genoten van een drankje en een hapje in het Kasteel. En daarna ging het huiswaarts.

 

De voorzitter van Stichting Vrienden van het Westfries Museum, Henk Tameling, heet ons welkom.

Voorzitter Jan van Zomeren opent de Algemene Ledenvergadering 2021

Kersvers bestuurslid Marianne Bakker stelt zich voor.

Jan Seij vertelt over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum