Nieuwsbrief #3

13 april 2021By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

De eerste Nieuwsbrief van dit jaar opende ik met “Op naar een mooi jaar”. Nu zijn we drie maanden verder en vraag ik me af of die enthousiaste openingszin nog steeds van toepassing is. Ik wil het geen misplaatst optimisme noemen als ik die vraag met ja beantwoord. Tegelijk zie ik dat we nog lang niet terug zijn “bij normaal”: de musea zijn nog steeds dicht. Begin deze maand was te lezen dat het niet goed gaat met de Hermitage. Verlies werd er geleden in het Groninger Museum: de Stones-expositie kon nauwelijks worden bezocht, maar moet nu al weer weg. De Museumvereniging stelde dat veel musea in zwaar weer (komen te) verkeren.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Mirjam Moll, directeur Museumvereniging, zeer plotseling overleden.

18 maart 2021By secretarisNieuws

Geschokt hebben wij kennis genomen van het onverwacht overlijden op 16 maart jl. van Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart.

Wij kijken terug op een zeer prettige samenwerking, die wij verder hadden willen intensiveren.

Door het overlijden van Mirjam verliest onze museumwereld haar inspirerend boegbeeld. Een sterke persoonlijkheid die benaderbaar, enthousiast en zeer gedreven was. Juist in deze moeilijke coronatijd was Mirjam onvermoeibaar en onmisbaar.
We gaan haar missen

Nieuwsbrief #2

18 januari 2021By secretarisNieuws, Nieuwsbrief

Het nieuwe jaar is begonnen! Namens het bestuur van de NFVM wens ik u, als nieuwe voorzitter, een goed, gelukkig en gezond 2021. Een jaar waarin we hopen dat de musea weer snel open kunnen en we elkaar weer snel in het echt kunnen ontmoeten. Maar ook een jaar waarin we nog te maken zullen hebben met de gevolgen van corona; niet alleen wij als vrienden, maar ook de musea waar wij onderdeel van zijn. Het heeft ook zijn weerslag op ons als vereniging en onze activiteiten en plannen. Ik hoop dat wij met z’n allen deze moeilijke periode goed door komen.

Graag wil ik in deze nieuwsbrief nog even met u terug naar 24 augustus, maar ook noemen wat er daarna is gedaan en wat er de komende maanden gaat gebeuren.

Op 24 augustus hielden we onze Algemene Ledenvergadering in Helmond. Op maar liefst twee locaties: in het Kasteel en in de Kunsthal. De ontvangst was er uitstekend. Dan merk je hoe prettig het is om een vergadering “op locatie” te hebben. Nu weten we ook dat we geluk hadden dat het zo kon: vanwege corona kon het daarvoor niet en daarna ook niet, omdat de musea opnieuw werden gesloten.

Mijn benoeming als uw nieuwe voorzitter ligt nog vers in mijn geheugen. Maar inmiddels zijn we ruim vier maanden verder en is een nieuw jaar begonnen. Om met het laatste te beginnen: namens het bestuur van de NFVMwens ik u allen een goed, gelukkig en gezond 2021. Toen ik als burgemeester werkzaam was, noemde ik in mijn nieuwjaarstoespraken deze drie “G’s” altijd; ik vond dat het nieuwe jaar meer moest zijn dan alleen maar gelukkig.

Aan het begin van 2021 noem ik “gezond” met nog meer nadruk en betekenis. Want ineens was er begin 2020 corona en wat hield dat virus huis! Het heeft de manier van leven zoals wij die gewend waren sterk beïnvloed; bij velen zelfs onherstelbaar omdat het blijvende gezondheidsschade veroorzaakte of vanwege het verlies van personen in hun directe omgeving. Maar ook degenen die minder hard zijn getroffen hebben de invloed van het virus gemerkt: ineens moest je een mondkapje op in het openbaar vervoer, kon je niet op vakantie, kon je de Kerstdagen niet met alle familie en vrienden doorbrengen.

En ineens…. waren ook de musea dicht! De doorwerking daarvan heb ik net voor Kerst gezien in “mijn” Kasteel Amerongen. De vrijwilligers hadden met groot enthousiasme toegewerkt naar het hoogtepunt van het jaar: de druk bezochte weken op en rond Kerst. Binnen was alle kerstversiering aangebracht;  de (digitale) verkoop van tickets liep als een trein. Maar: voordat de Kerstdagen begonnen, waren de kerstbomen al weer weg, de versieringen opgeborgen en de tickets terug betaald. Daarom deel ik graag nog deze foto met u: die is nu exclusief, want geen bezoeker die deze kerstboom zag.

Voor alle musea is 2020 een jaar geworden om snel te vergeten. Kon dat maar! Het virus is nog niet uitgeroeid en de bezoekersaantallen zijn fors lager. Daarmee dalen ook de inkomsten. Pleister op de wonde is dat er steunmaatregelen zijn. De Museumvereniging meldde dat er desondanks nogal wat musea op omvallen staan.

Het minste wat we mogen hopen is dat de musea weer snel, maar verantwoord open kunnen; dat er weer opgebouwd kan gaan worden; dat er weer veel kan worden bezichtigd. Met grote inzet van vrijwilligers, zoals die in Amerongen, maar dan met een resultaat dat wel door de bezoekers te zien is. Met inzet van een ieder, ook al onze vrienden van de musea, in welke vorm dan ook.

Met u hoop ik daar de komende tijd aan te werken. In ons bestuur hebben we daar per mail en met gebruikmaking van Teams over gesproken. Zodra onze vergaderingen weer fysiek kunnen plaatsvinden, willen we die niet in een zaaltje ergens in Nederland doen, maar op locatie, in een van de mooie musea; met meteen de gelegenheid van kennismaking. Ook los van vergaderingen wil een delegatie van het bestuur, of ik alleen, u komen opzoeken. U weet het: de NFVM heeft beperkte mogelijkheden, maar die willen we wel optimaal benutten.

Wat uiteraard blijft is een Algemene Ledenvergadering; goed qua inhoud, maar vooral ook met een accent op ontmoeting en verbinding. Volgend jaar willen we ook weer een meer thematische bijeenkomst organiseren. U heeft het gezien: onze website en onze “huisstijl” zijn meer van deze tijd geworden. Belangrijker dan dit is dat we de website beter willen vullen. Mooi zou zijn dat het een plek wordt waar allerlei mooie initiatieven van de vele Vrienden kunnen worden gedeeld. Een voorbeeld treft u al op de website aan vanuit Schoonhoven!

Contacten met de Museumvereniging willen we intensiveren; we denken aan het in gezamenlijkheid beter onder de aandacht brengen van al hetgeen onze vrijwilligers doen. We moeten met elkaar op zoek naar nieuwe en creatieve manieren om een nieuwe toestroom van vrijwilligers te bevorderen. Ik moest daar aan denken toen ik op 24 augustus uw nieuwe voorzitter werd: net wat jonger dan Anton Aelberts; dus over een paar jaar weer net zo oud. Verdere verjonging lijkt mij hard nodig, zonder  alle inzet en deskundigheid van wat er nu aan vrijwilligers is te verspillen. Alleen zo kunnen we ook in de toekomst ons blijven inzetten voor alle vrienden en vriendenverenigingen in Nederland. Op naar een mooi jaar!

Namens het bestuur,
Jan van Zomeren

Oud-penningmeester Peter van Mierlo overleden

15 oktober 2020By nfvmNieuws

Afgelopen zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat onze “oud”-penningmeester, Peter van Mierlo, op 9 oktober jl. is overleden.

Peter was van 2012 tot 2020 penningmeester van de Federatie.

Op 24 augustus jl. hebben we, tijdens de Algemene Ledenvergadering in Helmond, afscheid genomen van Peter. Hij kon toen om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn.

Wij denken aan hem als een opgewekte en punctuele bestuurder, die ook vanwege zijn ruime, in het buitenland opgedane ervaring beschikte over een prettig relativeringsvermogen.

Wij wensen Loes, zijn kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies.

Nieuwsbrief #1

1 september 2020By nfvmNieuws, Nieuwsbrief

Op 24 augustus jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Dankzij de uitnodiging van de Vrienden van Museum Helmond verbleven we deze dag op twee bijzonder mooie locaties, namelijk de Kunsthal en Kasteel Helmond.

Een nieuw gezicht voor de NFVM! Om aan de wensen van de huidige tijd te kunnen voldoen én omdat de “oude” website technisch onvoldoende kon worden ondersteund, heeft het bestuur besloten tot de ontwikkeling van een nieuwe herkenbare huisstijl met nieuw logo, een nieuwe professionele website en een nieuw nieuwsbrief format.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Frans Jacobs wint 14e Gerard Evers Onderscheiding

24 augustus 2020By nfvmNieuws

Twee jaar geleden, bij de uitreiking van de dertiende Gerard Evers Onderscheiding, aan de heer Kuiper, heb ik gememoreerd hoe zeldzaam deze onderscheiding is: onze koning (althans men zegt dat het de koning heeft behaagd) deelt op zijn verjaardag honderden onderscheidingen uit. Veel spaarzamer is hij met de toekenning van de zilveren anjer – misschien omdat je daarvoor aan cultuur moet doen? Maar dat terzijde.

De Gerard Evers Onderscheiding wordt slechts éénmaal per twee jaar toegekend. En dit jaar dreigde dat zelfs helemaal niet te gebeuren: corona.

Op 26 februari was er nog niets aan de hand. De jury, bestaande uit Agnes Vugts, Dick de Cloe en mij, heeft, ondersteund door federatiesecretaris Anna Schuring en bestuurslid Jan van Zomeren, het jurywerk met plezier op zich genomen en we danken het bestuur van de Federatie voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wie was de naamgever van deze onderscheiding? De beschikbare gegevens zijn nogal summier: hij was de oprichter en eerste voorzitter van uw federatie. Hij heeft om vrijwilligerswerk te stimuleren deze onderscheiding voor excellent vrijwilligerswerk in musea ingesteld. Maar vóór de eerste uitreiking overleed hij in 1991, op 46-jarige leeftijd.

In het reglement voor de onderscheiding is een aantal criteria vastgesteld. De onderscheiding wordt toegekend aan iemand die in een museum op voorbeeldige en maatschappelijk relevante wijze vrijwilligerswerk verricht. Beoordeeld worden het resultaat van de verrichtingen, de samenwerking met het museum, en het belang voor de continuïteit van de vriendenkring of het museum.

Grappig is dat we kortgeleden nog een prijs tegenkwamen die slechts één keer per twee jaar toegekend wordt: de Singer Prijs van de Stichting Vrienden van Singer Laren. Die prijs gaat dit jaar naar Pépé Grégoire, de ontwerper van de Gerard Evers penning.

Voor de Gerard Evers Onderscheiding 2020 zijn vier voorgedragen kandidaten genomineerd:

Mevrouw Marja Begheyn-Huisman, voorgedragen door de Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof te Nijmegen. Ze studeerde kunstgeschiedenis en was vriend van het eerste uur. Deskundig, enthousiast in rondleidingen, lezingen, het maken van tentoonstellingen, het wegwijs maken van nieuwe vrijwilligers en stagiairs, in collectie en geschiedenis. Mevrouw Begheyn kan helaas deze vergadering niet bijwonen.

De heer Roy Flem, voorgedragen door de Vrienden van het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den helder. Actief lid van de stichting Vrienden, al 31 jaar onmisbaar voor de PR voor het museum: rondleider, organisator van de marktkraam bij diverse gelegenheden. Hij onderhoudt de museumwinkel, en treedt indien nodig op als chauffeur. Ook de heer Flem kan helaas niet aanwezig zijn.

De heer Frans Jacobs, voorgedragen door de Vereniging Vrienden Museum Helmond. Hij is inmiddels tien jaar secretaris van de Reis- en Activiteitencommissie, en is daarmee zeer belangrijk voor de communicatie naar de vrienden, ook namens het bestuur van de Vrienden. Zijn commissie organiseert per jaar enkele dagreizen naar andere musea, 1 of 2 meerdaagse culturele reizen, lezingen, filmmiddagen, onderhoudt contacten met andere culturele instellingen in de regio.

De heer Ger de Ree, voorgedragen door de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum. Sinds begin van de jaren ’70 lid van de vriendenstichting, was jarenlang bestuurslid en voorzitter. Is nu secretaris van de tentoonstellingscommissie van het museum. Als deskundig verzamelaar adviseert hij over de collectie, en bemiddelt hij bijvoorbeeld bij het verwerven van schenkingen. Gewaardeerd zijn ook zijn bedrijfskundige adviezen.

Alle vier zijn het goede kandidaten. Uiteindelijk hebben we gekozen voor toekenning aan de vrijwilliger die vooral betrokken is bij de organisatie van de activiteiten van de vriendenvereniging. De jury adviseerde het bestuur van de Federatie om de Gerard Evers Onderscheiding 2020 toe te kennen aan de heer Jacobs, vrijwilliger van het Museum Helmond.

De Vrienden van het Museum somden zijn verdiensten op. Ik heb er al een paar genoemd. Zijn organisatorische en inspirerende activiteiten zijn essentieel voor de vriendenvereniging en de Reis- en Activiteitencommissie. De Vereniging is daardoor een cultureel en museaal platform voor de stad en de regio, en de 450 leden zijn ambassadeurs voor het museum.

Het bestuur van de Federatie heeft de voordracht overgenomen. Wij verzoeken de heer Jacobs naar voren te komen zodat de voorzitter de onderscheiding in de vorm van een legpenning, gemaakt door Pépé Grégoire, kan overhandigen.

Namens de jury,

Pim Witteveen (Juryvoorzitter)

Vriendencontactdagen 2020 en coronavirus

19 augustus 2020By nfvmNieuws

Door de maatregelen m.b.t. de coronacrisis zijn alle vriendenbezoekdagen in 2020 geannuleerd. Begin 2021 zal worden bezien wanneer er weer vriendenbezoekdagen kunnen worden georganiseerd.